Seminar 5.5.2017 – Usavršavanje u javnoj nabavi

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 5.5.2017. u Puli.

SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

Predavanje – vrijeme Teme nastavnog programa

 

8:30 – 9:00 Registracija sudionika
 

9:00 – 10:30

 

Izmjene u sustavu javne nabave po novom Zakonu o javnoj nabavi

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

10:30 – 10:45 Stanka
 

10:45 – 12:15

Otvoreni postupak javne nabave

·        Početak postupka i rokovi za dostavu ponuda

·        Prethodna analiza tržišta, komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata

·        Specifičnosti izrade dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave

·        Određivanje predmeta nabave i podjela predmeta na grupe

·        Jamstva

·        Podugovaranje

·        Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

·        Primjena trgovačkih običaja

·        Kriteriji za odabir ponude

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

12:15 – 13:00 Stanka
 

13:00 – 14:30

Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata

·        Osnove za isključenje gospodarskog subjekta

·        Kriteriji za odabir gospodarskih subjekata (uvjeti sposobnosti)

·        Dokazivanje kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

·        ESPD obrazac

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

14:30 – 14:45 Stanka
 

14:45 – 16:15

Dodjela ugovora o javnoj nabavi,

·         Postupak pregled i ocjene ponuda

·         Odluke javnog i sektorskog naručitelja

o        Odluka o odabiru

o        Odluka o poništenju

·         Uvid u dokumentaciju postupka nabave

·         Završetak postupka javne nabave

·         Sklapanje ugovora o javnoj nabavi

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

16:15 – 16:30 Podjela potvrda o pohađanju radionice – programa usavršavanja.

SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA Otvoreni postupak javne nabave prema novom Zakonu o javnoj nabavi
DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 5.5.2017.
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula Carrarina 5, 52100, Pula
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje /radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.000,00 kn (PDV uključen u cijenu.) U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN HR2723600001102362883 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi: Daniela Banković Nada Gunjača
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA 50
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards