Javna nabava

Ivula d.o.o. organizira programe usavršavanja u području javne nabave odobrene od Uprave za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva.

Ministarstvo gospodarstva izdalo je rješenje o ovlaštenju Klasa: UP/I-406-01/14-01/05, Urbroj: 526-06-02-02-02/1-16-10.

Ovlaštenje

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta izdalo je dana 16.9.2022. pravnoj osobi IVULA d.o.o., novo Rješenje o ovlaštenju za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave Klasa: UP/I-406-01/14-01/05, Urbroj: 517-08-04- 02-03-22-17.

Navedeno (novo) rješenje stupa na snagu dana 12. ožujka 2023. godine s rokom važenja od tri godine od dana stupanja na snagu.

Stručna podrška | Predavači | Zakonski propisi | Poveznice | Seminari

Seminari:

newspaper templates - theme rewards