Zakonski propisi

JAVNA NABAVA

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/2011)Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 83/2013)Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 143/2013)Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 18/2013)Zakon o izmjenama i dopunama zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave (Narodne novine br. 127/2013)Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013 od 19. prosinca 2013. (Narodne novine br. 13/2014)Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/2012)Uredba o objavama javne nabave (NN 10/2012) Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 10/2012) Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti (NN 89/2012) Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012) Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) (NN 06/2012) Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (NN 19/2012) Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske (NN 22/2012)

KONCESIJE

Zakon o koncesijama (Narodne novine br. 143/2012)Pravilnik o Registru koncesija (NN 26/2013) Uredba o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesija (NN 20/2013) Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (NN 89/10, 46/12, 51/13)Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12)Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04, 63/08)Pravilnik o Upisniku koncesija na pomorskom dobru (NN 176/04)

JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine 78/2012)Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (NN 88/2012)Uredba o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o javno-privatnom partnerstvu po modelu privatne financijske inicijative (NN 73/08)Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu (NN 16/2013)

OSTALI RELEVANTNI PROPISI

Sprječavanje sukoba interesa

Zakon o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine 26/2011, 12/12, 48/13)

Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama(NN 25/13) Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)

 

newspaper templates - theme rewards