Predavači

Dario Mezulić, dipl. iur.,ima završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave i važeći certifikat te završen program izobrazbe Trening trenera. Tijekom 2012. godine pohađao je i uspješno završio program izobrazbe „Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“ u sklopu EU IPA projekata. Trenutno radi u vlastitoj tvrtci IVULA d.o.o. i konzultant je na temu javne nabave za nekoliko jedinica lokalne samouprave i trgovačkih društava. U pripremi i provedi postupaka javne nabave sudjeluje od samih početaka reguliranja područja javne nabave u Republici Hrvatskoj. Kao trener u sustavu javne nabave pri nekoliko institucija redoviti je predavač u specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave, kao i na seminarima i radionicama na temu javne nabave.

Katarina Depope Radman, dipl. iur., stručna osoba sukladno članku . stavku 1. Pravilnika
Trenutno radi kao nacionalni stručnjak za javnu nabavu pri projektima koje provodi Council of Europe Developmet Bank (CEB) i samostalni konzultant za jedinice lokalne (područne) samouprave. Uspješno je završila obuku kao jedan od pet nacionalnih trenera javne nabave u organizaciji IPA Višekorisničkog projekta u ITC/ILO u Torinu, te kao suradnik sudjelovala u procesu prilagodbe 6 modula priručnika javne nabave OECD/SIGME nacionalnom zakonodavstvu. Kao trener u sustavu javne nabave, redoviti je predavač u specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave pri nekoliko različitih institucija te je gost predavač na raznim seminarima, radionicama i konferencijama na temu javne nabave. Autorica je više stručnih članaka u stručnim časopisima i koautor knjige.

Nada Gunjača, dipl. iur., zaposlena u Gradu Rijeci kao voditeljica Ureda za financijsko upravljanje i kontrole. Ima završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave i važeći certifikat te završen program izobrazbe „Trening trenera“. Tijekom 2012. godine pohađala je program “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“, u sklopu EU IPA projekta u cilju uspostave i nadogradnje učinkovitih i održivih nacionalnih sustava treninga o javnoj nabavi. U pripremi i provedbi postupaka javne nabave sudjeluje od početka reguliranja područja javne nabave u Republici Hrvatskoj. Sudionica je brojnih stručnih seminara, u organizaciji domaćih i inozemnih organizatora, iz područja javne nabave i javno-privatnog partnerstva. Redoviti je predavač u Specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave te na raznim seminarima i vježbama na temu javne nabave. Koautorica je tri priručnika i jednog članka iz područja javne nabave.

Biljana Lerman, dipl. iur. – stručna osoba sukladno članku 15. stavak 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave. Uspješno je završila obuku kao jedan od pet nacionalnih trenera javne nabave u organizaciji IPA Višekorisničkog projekta u ITC/ILO u Torinu. Kao trener u sustavu javne nabave, redoviti je predavač u specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave pri nekoliko različitih institucija te je gost predavač na raznim seminarima, radionicama i konferencijama na temu javne nabave. Autorica je više stručnih članaka u stručnim časopisima i koautor knjiga.

Iva Šuler, dipl. iur. – stručna osoba sukladno članku 15. stavak 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave.
Trenutno radi kao direktorica društva NABAVA d.o.o. čiji je vlasnik i osnivač, a koje se bavi pružanjem savjetodavnih usluga iz područja javne nabave. Uspješno je završila obuku za trenera javne nabave u organizaciji EU IPA projekta “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“. Kao trener u sustavu javne nabave, redoviti je predavač u specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave pri nekoliko različitih institucija te je gost predavač na raznim seminarima, radionicama i konferencijama na temu javne nabave. Autorica je više stručnih članaka u stručnim časopisima i koautor knjiga.

Dušan Munđar – stručna osoba sukladno članku 15. stavak 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave.
Zaposlen je na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin kao asistent u nastavi na Katedri za kvantitativne metode. Ovlašten je trener u sustavu javne nabave od 2011. godine i održao niz predavanja na temu javne nabave. Sudjelovao u pripremi i provedbi postupaka javne nabave, izradi planova i izvješća o javnoj nabavi i ostalih aktivnosti. Diplomirao u Zagrebu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Matematičkom odsjeku završivši smjer Matematička statistika i računarstvo i stekao titulu diplomirani inženjer matematike. Studira na poslijediplomskom specijalističkom studiju menadžmenta poslovnih gdje je fazi u izradi završnog rada pod nazivom Matematička karakterizacija dijagrama poslovnih procesa u svrhu poboljšanja upravljanja operacijskim rizicima te na poslijediplomskom specijalističkom studiju aktuarske matematike gdje je u fazi prijave teme završnog rada.

Mirjana Čusek-Slunjski, dipl. iur. – stručna osoba po čl. 15.st.1. Pravilnika.
Zaposlena je u Projekt jednako razvoj d.o.o. Zagreb  kao stručnjakinja za javnu nabavu. Sudjeluje u pripremi i provedbi postupaka javne nabave od 2003. godine. Ovlaštena je trenerica u sustavu javne nabave od 2009. godine. U razdoblju od 2011. do 2012. godine  sudjeljuje u izobrazbi Training of Trainers in “Public Procurement”, IPA projekt  “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey(Torino, Italija). Suautorica je knjige Projetki u znanosti i razvoju, europski programi, urednice prof.dr.sc. Blaženke Divjak, izdano 2009. godine. Sudjeluje u više projekata čije je područje interesa javna nabava: TEMPUS “Enhancing Absorption Capacity of EU Programmes in Croatia” (IPC), Pilot projekt “Uspostavljanje sustava središnje Javne nabave za potrebe Sveučilišta  i njenih sastavnica”.

Darko Jukić, dipl.ing.građ., ovlašteni inženjer građevinarstva, certificirani voditelj projekata, stručna osoba sukladno članku 15, stavak 2., Pravilnika o izobrazbi Direktor, suvlasnik i suosnivač tvrtke Exstructa d.o.o., Zagreb, s preko 20 godina iskustva u stručnom nadzoru i upravljanju velikim investicijskim projektima poput izgradnje autocesta, državnih cesta, sustava odvodnje i vodovoda, izgradnje stambenih građevina i naselja, marina nautičkog turizma i drugih projekata visokogradnje i niskogradnje. Iskustvo obuhvaća sve faze realizacije projekata, od faze izrade koncepta, preko faze definiranja do samog izvođenja. Od 1999. uključen je u realizaciju projekata ugovorenih korištenjem FIDIC modela ugovora, a od 2012. redovito drži predavanja na temu primjene i prilagodbe FIDIC modela ugovora hrvatskim zakonima i praksi.

Zoran Turuk završio je specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave i posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Također, završio je Tečaj za internog auditora prema normi ISO 9001 (CRS), Tečaj za vodećeg auditora prema normi ISO 9001 (LRQA) i Program izobrazbe za rukovodeće državne službenike (Državna škola za javnu upravu). Javnom nabavom bavi se dugi niz godina. Trenutno radi kao načelnik Sektora za javnu nabavu, informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, a prethodno je bio zaposlen u Uredu za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske kao pomoćnik predstojnika Ureda. Stalni je predavač na specijalističkom programu izobrazbe, seminarima te radionicama iz područja javne nabave.

Maria Vlaho, dipl.iur. Diplomirala pravo na Pravnom fakultetu u Mostaru. Nakon pohađanja Fritjof Nansen Academy u Norveškoj sa svojim kolegama 2000. g. u Mostaru oformljuje nevladinu organizaciju NDC Mostar u kojoj se kao projektni koordinator bavi pisanjem prijedloga projekata, prikupljanjem sredstava te organiziranjem seminara i sličnih aktivnosti s ciljem razvoja civilnog društva. Od 2004. g. u Londonu radi i piše o aktualnoj političkoj situaciji u BiH za Institute for War and Peace Reporting, te radi u nevladinoj organizaciji International Alert na poziciji asistenta generalnog sekretara i suradnika u Odjelu komunikacija. 2011. g. se zapošljava u Pravnoj službi Središnje agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) na pripremi i izradi ugovora te drugih pravnih akata, davanju pravnih savjeta drugim odjelima u vezi s izvršavanjem ugovora o nabavi robe, nabavi usluga, ugovora o građenju te ugovora o bespovratnim sredstvima, tumači odredbe Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih propisa, PRAG-a, EU direktiva i uredaba, obveznog i radnog prava, sudjeluje u postupcima mirenja prema pravilima Općih uvjeta građenja Crvene i Žute knjige FIDIC-a pred Vijećem za rješavanje sporova te radi kao Zamjenik osobe zadužene za nepravilnosti. U veljači 2016. se zapošljava u PJR-u kao pravna stručnjakinja za EU projekte, gdje se bavi savjetovanjem u provedbi EU projekata financiranih iz EU fondova, tumačenjem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, izradi i vođenju postupaka javne nabave te držanjem edukacija iz područja provedbe EU fondova, javne nabave i nepravilnosti u istoj.

Anđelko Rukelj, dipl. iur. Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i vodi se u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva. Anđelko Rukelj radi na mjestu zamjenika predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, tijela koje je nadležno za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima u sustavu javne nabave u Republici Hrvatskoj. Jedan je od idejnih začetnika udruge specijalista za javnu nabavu Hrvatske. Prethodno je radio u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje na poslovima ostvarivanja prava u I. mirovinskom stupnju, na poslovima rješavanja žalbi u II. stupnju te poslovima gospodarenja i nabave. Svoju karijeru dalje je razvijao u trgovačkom društvu Allianz Zagreb d.d., kao direktor službe za opće poslove. Aktivno se služi njemačkim, engleskim i slovenskim jezikom.

Daria Duždević, dipl. iur. , članica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, položila državni stručni ispit i pravosudni ispit. Horizon 2020, Green Public Procurement Procedures, javni menadžment i dobro upravljanje, proračunsko računovodstvo i financije, upravljanje ljudskim potencijalima, trening trenera – osnovni trening za stjecanje kvalifikacije trenera u državnoj službi, samo je dio programa njenog stručnog usavršavanja. Trener je u području javne nabave. Iskustvo iz područja javne nabave stekla je višegodišnjim radom na žalbenim predmetima u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Dodatno nastavno i stručno iskustvo stekla je kao stručni suradnik II, stručni suradnik te asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje pravo, na Sveučilištu u Splitu, Sveučilišni studijski centar za stručne studije u Zagrebu, predmet: Pravni okvir poduzetništva, Javna nabava i Trgovačko pravo (2006. – 2012.). Predavač je na specijalističkom programu izobrazbe iz područja javne nabave te na raznim seminarima i radionicama iz područja javne nabave, kao i koautor brojnih knjiga i autor članaka iz područja javne nabave.

Emina Lajtman, dipl.oec. Stručna osoba iz čl.16.st.1.toč.2. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, broj 65/2017). Završila je Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, smjer Hotelski menadžment. Od 2008. je vlasnica obrta EmiDa za poslovno savjetovanje (priprema i provođenje postupaka javne nabave, savjetodavne usluge iz područja javne, edukacija iz područja javne nabave). U 15 godina radnog iskustva prije otvaranja obrta za poslovno savjetovanje radila je u području prodaje I marketinga, visokog školstva I turizma čime je stekla raznoliko iskustvo, od administrativnih I uredskih poslova do voditeljskih pozicija. Kao predavačica u sustavu javne nabave priprema i predaje teme koje su proizašle iz njenog praktičnog iskustva u provođenju postupaka javne nabave. Od provedenih postupaka javne nabave i nastavno na to obrađenih tema ističu se priprema i provođenje postupaka javne nabave radova, roba i usluga, male i velike vrijednosti za različite profile Naručitelja, uključujući postupke javne nabave koji se provode u sklopu projekata sufinanciranih iz EU fondova, kao i postupci nabave za neobveznike javne nabave.

Marijan Vundać, dipl. iur., zaposlen u Gradu Rijeci na poslovima Pročelnika Upravnog odjela za opće poslove. Ima završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave i važeći certifikat te završen specijalizirani program izobrazbe za Trenere javne nabave. Radi na poslovima javnih nabava od početka stvaranja normativnog okvira za postupanje u području javne nabave u Republici Hrvatskoj, član je stručnog tima za koordinaciju sustava javnih nabava u Gradu Rijeci, član stručne grupe za izradu Naputaka o javnim nabavama (interna pravila postupanja, primjena načela javne nabave na provedbu postupka nabava ispod zakonskog praga..), sudjeluje u radu brojnih Povjerenstava za provedbu postupaka javnih nabava i to od izrade dokumentacije za provedbu postupaka javnih nabava, objava i provedba postupaka, uključujući žalbene postupke te priprema ugovore te sudjeluje u provedbi postupaka javne nabave u projektima financiranim EU sredstvima, sudjeluje u radu stručnog tima i Povjerenstva za pripremu natječajne i ugovorne dokumentacije po modelu javno-privatnog partnerstva, sudjelovao na nizu seminara i specijaliziranih programa izobrazbe u području javne nabave

newspaper templates - theme rewards