Javna nabava

Ivula d.o.o. organizira programe usavršavanja u području javne nabave odobrene od Uprave za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva.

Ministarstvo gospodarstva izdalo je rješenje o ovlaštenju Klasa: UP/I-406-01/14-01/05, Urbroj: 526-06-02-02-02/1-16-10.

Ovlaštenje

Sukladno članku 178. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) i članku 17. st. 5. i 6. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/12 i 125/14), Ivula d.o.o. dobila je novo ovlaštenje  za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave izdano od  Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Rješenje je stupilo na snagu dana 12.ožujka 2017. , s rokom važenja od tri godine od dana stupanja na snagu.

Stručna podrška | Predavači | Zakonski propisi | Poveznice | Seminari

Seminari:

newspaper templates - theme rewards