Seminar 24.11.2017 – Usavršavanje u javnoj nabavi

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 24.11.2017. u Puli.

PLANIRANJE NA RAZINI NARUČITELJA I UPRAVLJANJE POSTUPKOM JAVNE NABAVE SUKLADNO NOVIM PODZAKONSKIM AKTIMA

8 nastavnih sati

Raspored programa

Vrijeme Područje izobrazbe

9:00 – 10:302 nastavna sata

 

Planiranje na razini Naručitelja

 • Ustrojstvo naručitelja i aktivnosti u svezi sa planiranjem nabave
 • Sadržaj plana nabave
 • Donošenje i promjene plana nabave
 • Ustrojstvo i ažuriranje registra ugovora

Predavač: Katarina Depope Radman

10:30-10:45 Pauza za kavu
 

10:45-12:15

2 nastavna sata

Izrada dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave sukladno Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
(nadalje: Pravilnik)

 • Sadržaj dokumentacije o nabavi sukladno Pravilniku
 • Novosti u izradi dokumentacije o nabavi sukladno Pravilniku (količine, ograničenje vrijednosti ugovora, grupe predmeta nabave)

Predavač: Katarina Depope Radman

12:15-13:00 Pauza za ručak

13:00-14:302 nastavna sata
Izrada dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave sukladno Pravilniku i postupanje Naručitelja

 • Kako pravilno odrediti kriterije za odabir gospodarskih subjekata?
 • Osvrt na izradu troškovnika, tehničkih specifikacija i mjerodavnih kriterija za jednakovrijednost
 • Pravila elektroničke komunikacije između naručitelja i zainteresiranih gospodarskih subjekata

Predavač: Katarina Depope Radman

14:30-14:45 Pauza za kavu
 

14:45-16:15

2 nastavna sata

Postupanje Naručitelja sukladno Pravilniku (zaprimanje ponuda, javno otvaranje, pregled i ocjena ponuda)

 • Novosti prilikom zaprimanja ponuda te otvaranja ponuda sukladno Pravilniku
 • Pregled i ocjena ponuda s osvrtom na odredbe Pravilnika te izrada zapisnika i odluka
 • ESPD obrazac i sudjelovanje više subjekata u ponudi
 • Dobra praksa Naručitelja i praktična rješenja
 • Najnovija praksa DKOM-a
 • Pregled aktualnih rješenja DKOM-a

Predavač: Katarina Depope Radman

NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA Planiranje na razini naručitelja i upravljanje postupkom javne nabave sukladno novim podzakonskim aktima
DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 24.11.2017.
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Pula, Dom sportova Mate Parlov, Trg kralja Tomislava 7
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje /radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.000,00 kn (PDV uključen u cijenu.) U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN HR2723600001102362883 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi: Katarina Depope Radman
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA 50
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards