Seminar 29.9.2017 – Usavršavanje u javnoj nabavi

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 29.9.2017. u Puli.

ESPD OBRAZAC, NOVI PODZAKONSKI PROPISI, NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-a

8 nastavnih sati

Raspored programa

Vrijeme Područje izobrazbe

9:00 – 10:30

2 nastavna sata 

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (engl.European Single Procurement Document, skraćeno: ESPD obrazac)

 • Izgled i sadržaj ESPD obrasca
 • Koja je svrha i namjena ESPD obrasca
 • Uputa za ispunjavanje ESPD obrasca u dokumentaciji o nabavi
 • Koje podatke upisuje naručitelj, a koje ponuditelj u EPSD obrascu
 • O čemu ovisi broj ESPD obrasca koje je potrebno predati u sklopu ponude (članovi zajednice ponuditelja, podugovaratelji, subjekti na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja)
 • Potpisivanje ESPD obrasca – je li obavezno?
 • Propisivanje uvjeta  za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata u dokumentaciji o nabavi
 • Osnove za isključenje (obvezne i fakultativne) i povezivanje sa ESPD obrascom
 • Uvjeti sposobnosti (sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomska i financijska sposobnost, tehnička i stručna sposobnost) i povezivanje sa ESPD obrascom

Predavač: Mirjana Čusek-Slunjski

10:30-10:45 Pauza za kavu
 

10:45-12:15

2 nastavna sata

 • Novi podzakonski propisi iz područja javne nabave
 • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
 • Pravilnik o nadzoru nad provedbom ZJN 2016
 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
 • Utjecaj i implementacija novih podzakonskih propisa u praksu javne nabave

Predavač: Mirjana Čusek-Slunjski

12:15-13:00 Pauza za ručak

13:00-14:30

2 nastavna sata

Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (skraćeno: DKOM) po novom ZJN 2016 – I dio

 • Novosti iz pravne zaštite – novi ZJN 2016
 •  Najčešće pogreške naručitelja u propisivanju uvjeta za nadmetanje u dokumentaciji o nabavi
 • Savjeti za izbjegavanje budućih pogrešaka naručitelja
 • Prikaz recentnih rješenja DKOM-a

Predavač: Anđelko Rukelj

14:30-14:45 Pauza za kavu
 

14:45-16:15

2 nastavna sata

 • Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (skraćeno: DKOM)  po novom ZJN 2016 – II dio
 • Novosti iz pravne zaštite – novi ZJN 2016
 • Najčešće pogreške naručitelja u propisivanju uvjeta za nadmetanje u dokumentaciji o nabavi
 • Savjeti za izbjegavanje budućih pogrešaka naručitelja
 • Prikaz recentnih rješenja DKOM-a

Predavač: Anđelko Rukelj

NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA ESPD obrazac, novi podzakonski propisi, najnovija praksa DKOM-a
DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 29.9.2017.
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Pula, Dom sportova Mate Parlov, Trg kralja Tomislava 7
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje /radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.000,00 kn (PDV uključen u cijenu.) U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN HR2723600001102362883 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi: Anđelko Rukelj i Mirjana Čusek – Slunjski
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA 50
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards